Connphy毫米波放大器功分器

更新时间:2019-06-20 10:17:16 信息编号:4873958 发布者IP:222.92.178.94
供应商
苏州启道电子科技有限公司 商铺
认证
营业执照已认证个人身份没有认证微信已认证
报价:
请来电询价
Connphy
毫米波放大器
功分器
毫米波放大器功分器
Connphy
Connphy毫米波放大
所在地
江苏省苏州市园区唯新路69号一能科技园5栋
联系电话
86-51266509508
手机号
15250461577
销售
钱俊  请说在顺企网看到,优惠更多 :)
在线咨询
点击这里给我发消息
让卖家联系我

产品详细介绍

苏州启道独家授权代理Connphy毫米波放大器功分器 

Tel: 0512-66226676, sales@qiidao.com

 美国Connphy Microwave成立于2003年,是著名的微波毫米波元器件供应商,是美国国防,NASA等军用领域的长期供应商。Connphy Microwave为客户提供最.先进的微波毫米波产品,覆盖频率DC-220GHZ, 主要产品有低噪声放大器,功率放大器,DLVA, 压控数控衰减器,压控数控移相器,固态开关,倍频器,毫米波放大器隔离器等产品。苏州启道公司系connphy microwave在中国区的独家授权代理,代理销售connphy microwave全系列微波毫米波器件,致力于深耕中国市场,启道公司已为数十家军工研究所和高校提供了Connphy的高端微波毫米波元器件。0512-66226676,sales@qiidao.com

 苏州启道独家授权代理Connphy功分器 - 2 Ways,0512-66226676,sales@qiidao.com

 Model Number  Dividing  Freq

Range

(GHz)  Ins.

Loss

(dB)  Isolation

 (dB)  Amplitude

Balance  Phase

blance  VSWR  Pin

max

(watt)  Connector  Datasheet 

PD-5M0.5G-02-S  2  5M-0.5G  0.7   30  0.3   2  1.3:1  1  SMA  PDF 

PD-5M1G-02-S  2  5M-1G  1.0   25  0.3   3  1.3:1  1  SMA  PDF 

PD-5M2G-02-S  2  5M-2G  1.5   22  0.4   6  1.5:1  1  SMA  PDF 

PD-5M3G-02-S  2  5M-3G  2.5   15  0.5   6  1.6:1  1  SMA  PDF 

PD-1G2G-02-S  2  1.0-2.0  0.3  22  0.2  3  1.3:1  30  SMA  PDF 

PD-1G4G-02-S  2  1.0-4.0  0.4  20  0.2  5  1.4:1  30  SMA  PDF 

PD-2G4G-02-S  2  2.0-4.0  0.4  20  0.2  3  1.3:1  30  SMA  PDF 

PD-0.5G8G-02-S  2  0.5-8.0  1  18  0.5  5  1.5:1  30  SMA  PDF 

PD-2G8G-02-S  2  2.0-8.0  0.4  20  0.3  4  1.4:1  30  SMA  PDF 

PD-4G8G-02-S  2  4.0-8.0  0.4  20  0.2  2  1.4:1  30  SMA  PDF 

PD-8G12.4G-02-S  2  8.0-12.4  0.4   20  0.2   4  1.35:1  30  SMA  PDF 

PD-1G18G-02-S  2  1.0-18.0  1.5   17  0.5   8  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-2G18G-02-S  2  2.0-18.0  1.0   18  0.4   5  1.4:1  30  SMA  PDF 

PD-6G18G-02-S  2  6.0-18.0  0.5   17  0.4   5  1.4:1  30  SMA  PDF 

PD-0.5G20G-02-S  2  0.5-20.0  2.2   12  0.4   12  1.8:1  30  SMA  PDF 

PD-1G26.5G-02-S  2  1.0-26.5  2.5   15  0.5   8  1.8:1  10  SMA  PDF 

PD-4G26.5G-02-S  2  4.0-26.5  1.0   18  0.5   6  1.6:1  10  SMA  PDF 

PD-1G40G-02-K  2  1.0-40.0  2.8   10  0.6   8  1.9:1  10  2.92  PDF 

PD-2G40G-02-K  2  2.0-40.0  2.5   13  0.6   8  1.9:1  10  2.92  PDF 

PD-4G40G-02-K  2  4.0-40.0  2.0   13  1.0   10  1.9:1  10  2.92  PDF 

PD-15G40G-02-K  2  15.0-40.0  1.2   13  0.8   10  1.8:1  10  2.92  PDF 

PD-8G60G-02-V  2  8.0-60.0  2.0   10  1.0   15  2.2:1  10  1.85  PDF 

PD-10G70G-02-V  2  10.0-70.0  2.0   10  1.0   15  2.2:1  10  1.85  PDF 

 

苏州启道独家授权代理Connphy功分器-3 Ways,0512-66226676,sales@qiidao.com

Model Number  Dividing  Freq

PD-1M0.3G-03-S  3  1M-0.3G  0.5   25  0.2   2  1.3:1  1  SMA  PDF 

PD-10M1G-03-S  3  10M-1G  1.2   22  0.3   4  1.5:1  1  SMA  PDF 

PD-50M1.5G-03-S  3  50M-1.5G  1.5   20  0.4   6  1.6:1  1  SMA  PDF 

PD-2G4G-03-S  3  2.0-4.0  0.7   17  0.4   8  1.4:1  30  SMA  PDF 

PD-4G8G-03-S  3  4.0-8.0  0.9   16  0.4   8  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-0.5G8G-03-S  3  0.5-8.0  1.6   18  0.5   6  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-8G12.3G-03-S  3  8.0-12.3  1.2   15  0.4   10  1.7:1  30  SMA  PDF 

PD-0.5G18G-03-S  3  0.5-18.0  2.6   16  0.8   12  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-2G18G-03-S  3  2.0-18.0  1.5   18  0.4   10  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-6G18G-03-S  3  6.0-18.0  0.7   18  0.4   10  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-6G35G-03-K  3  6.0-35.0  2.2   12  0.8   10  2.2:1  30  2.92  PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy功分器-4 Ways,0512-66226676,sales@qiidao.com

PD-1M0.5G-04-S  4  1M-0.5G  1  22  0.4  3  1.35:1  1  SMA  PDF 

PD-5M1G-04-S  4  5M-1G  1.8  22  0.4  5  1.4:1  1  SMA  PDF 

PD-5M2G-04-S  4  5M-2G  2.8  20  0.4  8  1.6:1  1  SMA  PDF 

PD-2G4G-04-S  4  2.0-4.0  0.6  20  0.5  6  1.4:1  30  SMA  PDF 

PD-4G8G-04-S  4  4.0-8.0  0.6  19  0.5  6  1.45  30  SMA  PDF 

PD-0.5G8G-04-S  4  0.5-8.0  1.8  18  0.5  6  1.5:1  30  SMA  PDF 

PD-8G12.3G-04-S  4  8.0-12.3  0.8   16  0.5   6  1.45:1  30  SMA  PDF 

PD-0.5G18G-04-S  4  0.5-18.0  3.9   17  0.5   12  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-2G18G-04-S  4  2.0-18.0  1.8   17  0.5   12  1.7:1  20  SMA  PDF 

PD-6G18G-04-S  4  6.0-18.0  1.2   16  0.5   8  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-5G26.5G-04-S  4  5.0-26.5  1.8   16  0.5   8  1.7:1  10  SMA  PDF 

PD-1G27G-04-S  4  1.0-27.0  4.5  15  0.8  12  1.8:1  10  SMA  PDF 

PD-5G40G-04-K  4  5.0-40.0  4.5   12  0.6   12  2.0:1  10  2.92  PDF 

PD-15G40G-04-K  4  15.0-40.0  2.0   12  0.8   12  1.9:1  10  2.92  PDF 

PD-4G45G-04-K  4  4.0-45.0  5.0   10  2.0   15  2.0:1  10  2.92  PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy功分器-6 Ways,0512-66226676,sales@qiidao.com

PD-1M0.3G-06-S  6  1M-0.3G  1.5  20  0.4  5  1.5:1  1  SMA  PDF 

PD-5M1G-06-S  6  5M-1G  2.5  20  0.6  6  1.5:1  1  SMA  PDF 

PD-0.4G2G-06-S  6  0.4-2.0  1.2  18  0.4  5  1.5:1  30  SMA  PDF 

PD-2G4G-06-S  6  2.0-4.0  1.7  17  0.5  4  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-4G8G-06-S  6  4.0-8.0  2.0  16  0.6  5  1.7:1  30  SMA  PDF 

PD-2G18G-06-S  6  2.0-18.0  2.5   15  0.8   10  2.0:1  30  SMA  PDF 

PD-6G18G-06-S  6  6.0-18.0  2.0   15  0.8   10  1.8:1  30  SMA  PDF 

PD-12G22G-06-S  6  12.0-22.0  2.0  15  0.8  10  1.8:1  30  SMA  PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy功分器-8 Ways,0512-66226676,sales@qiidao.com

PD-5M0.5G-08-S  8  5M-0.5G  1.6  25  0.3  5  1.3:1  1  SMA  PDF 

PD-10M1G-08-S  8  10M-1G  2.2  22  0.6  8  1.4:1  1  SMA  PDF 

PD-5M2G-08-S  8  5M-2G  4.5  16  1.0  10  1.7:1  1  SMA  PDF 

PD-0.52G-08-S  8  0.5-2.0  1  18  0.6  8  1.5:1  30  SMA  PDF 

PD-2G4G-08-S  8  2.0-4.0  0.8  18  0.4  5  1.45:1  30  SMA  PDF 

PD-4G8G-08-S  8  4.0-8.0  1.4  17  0.5  10  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-2G8G-08-S  8  2.0-8.0  1.4  16  0.7  10  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-6G16G-08-S  8  6.0-16.0  1.4   16  0.5   12  1.7:1  30  SMA  PDF 

PD-0.5G18G-08-S  8  0.5-18.0  7  16  1.2  15  1.6:1  30  SMA  PDF 

PD-2G18G-08-S  8  2.0-18.0  2.2   15  0.6   15  1.9:1  30  SMA  PDF 

PD-5G18G-08-S  8  5.0-18.0  1.5   15  0.5   12  1.7:1  30  SMA  PDF 

PD-25G35G-08-K  8  25.0-35.0  2.5   12  0.8   12  1.9:1  30  2.92  PDF 

PD-28G40G-08-K  8  28.0-40.0  2.3   12  0.8   12  1.9:1  30  2.92  PDF 

PD-10G40G-08-K  8  10.0-40.0  2.5   12  0.8   12  1.9:1  30  2.92  PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy功分器-12 Ways,0512-66226676,sales@qiidao.com

PD-5M0.5G-12-S  12  5M-0.5G  1.8  24  0.4  5  1.4:1  1  SMA  PDF 

PD-5M1G-12-S  12  5M-1G  3.0  20  0.8  8  1.5:1  1  SMA  PDF 

PD-5M1.5G-12-S  12  5M-1.5G  4.5  17  0.6  10  1.8:1  1  SMA  PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy放大器-WIDEBAND,0512-66226676,sales@qiidao.com

Model Number  Freq.

 Range

(GHz)  Gain

Typical

(dB)  Gain

Flatness

(+/-dB)  Noise

Figure

Typical(dB)  P1dB

Min

(dBm)  Input

VSWR  Output

VSWR  Datasheet 

CLC-9K3G-3225-S  9K-3.0  32  1.5   2.5   15  2.0   2.5   PDF 

CLC-20M3G-2516-S  0.02-3.0  25  1.0   1.6   12  1.8   1.8   PDF 

CLN-0.1G3G-3120-S  0.1-3.0  31  1.5   2.0   21  2.0   2.0   PDF 

CLC-1G4G-2415-S  1.0-4.0  24  1.3   1.5   10  2.0   2.0   PDF 

CLC-1G4G-3715-S  1.0-4.0  37  1.0   1.5   14  2.0   2.0   PDF 

CLC-10M6G-1640-S  0.01-6.0  16  1.3   4.0   11  2.0   2.0   PDF 

CLC-10M6G-3440-S  0.01-6.0  30  2.5   4.0   11  2.0   2.0   PDF 

CLN-0.1G6G-2626-S  0.1-6.0  26  1.5   2.6   20  2.0   2.0   PDF 

CLN-0.5G6G-2810-S  0.5-6.0  28  1.0   1.0   10  2.2   2.2   PDF 

CLN-0.1G8G-2814-S  0.1-8.0  28  1.5   1.4   10  2.0   2.0   PDF 

CLN-0.1G8G-4045-S  0.1-8.0  40  1.5   4.5   10  2.2   2.2   PDF 

CLC-1G8G-3315-S  1.0-8.0  33  2.0   1.5   13  2.2   2.2   PDF 

CLN-0.1G10G-2820-S  0.1-10.0  28  1.5   2.0   10  2.2   2.2   PDF 

CLC-1G12G-3220-S  1.0-12.0  32  3.0   2.0   12  2.5   2.5   PDF 

CLC-0.1G18G-1435-S   0.1-18.0  14  1.5   3.5   16  2.0   2.5   PDF 

CLC-0.1G18G-2835-S  0.1-18.0  28  3.0   3.5   16  2.0   2.5   PDF 

CLN-0.1G18G-3438-S  0.1-18.0  34  2.8   3.8   20  2.5   2.5   PDF 

CLN-0.1G18G-4045-S  0.1-18.0  40  1.8   4.5   15  2.2   2.2   PDF 

CLN-0.5G18G-3425-S  0.5-18.0  33  3.0   2.5   23  2.5   2.5   PDF 

CLN-0.5G18G-4230-S  0.5-18.0  42  2.5   3.0   20  2.5   2.5   PDF 

CLN-1G18G-3025-S  1.0-18.0  30  1.8   2.5   15  2.2   2.2   PDF 

CLN-1G18G-3030-S  1.0-18.0  30  2.5   3.0   20  2.5   2.5   PDF 

CLN-1G18G-4030-S  1.0-18.0  40  1.8   3.0   15  2.2   2.2   PDF 

CLC-2G18G-1330-S  2.0-18.0  13  1.5   3.0   13  2.0   2.0   PDF 

CLC-2G18G-3330-S  2.0-18.0  33  2.0   3.0   14  2.0   2.0   PDF 

CLN-2G18G-4030-S  2.0-18.0  40  1.8   3.0   15  2.2   2.2   PDF 

CLN-0.1G20G-1930-S  0.1-20.0  19  2.5   3.0   10  2.5   2.5   PDF 

CLN-0.1G20G-3435-S   0.1-20.0  34  3.0   3.5   18  2.5   2.5   PDF 

CLN-0.1G20G-3040-S  0.1-20.0  30  1.8   4.0   15  2.5   2.5   PDF 

CLN-2G20G-1836-S  2.0-20.0  18  2.0   3.6   20  2.5   2.5   PDF 

CLN-0.1G26G-3542-S  0.1-26.0  35  3.0   4.2   10  2.5   2.5   Request 

CLN-0.5G26.5G-1840-3   0.5-26.5  18  2.5   4.0   8  2.5   2.5   PDF 

CLN-0.1G40G-2750-K   0.1-40.0  27  2.5   5.0   8  2.5   2.5   Request 

 CLN-1G40G-3060-K  1.0-40.0  30  3.3   6.0   5  2.5   2.5   PDF 

CLN-1G40G-4065-K  1.0-40.0  40  3.3   6.5   10  2.5   2.5   PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy放大器-L&S BAND,0512-66226676,sales@qiidao.com

CLC-10M1G-3010-S  0.01-1.0  30  1.0   1.0   16  1.5   1.5   PDF 

CLC-10M1G-5010-S  0.01-1.0  50  1.5   1.0   16  1.7   1.7   PDF 

CLN-20M1G-3225-S  0.02-1.0  32  1.5   2.5   10  2.5   2.5   PDF 

CLN-0.5G2G-4020-S  0.5-2.0  40  3.3   2.0   15  2.0   2.0   PDF 

CLC-0.5G3G-3314-S  0.5-3.0  33  0.8   1.4   10  1.7   1.7   PDF 

CLN-2G4G-3206-S  2.0-4.0  32  1.0   0.6   10  2.0   2.0   PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy放大器-C BAND,0512-66226676,sales@qiidao.com

CLN-4.4G5G-4312-S  4.4-5.0  43  0.8   1.2   20  1.4   1.4   PDF 

CLN-4G8G-3207-S  4.0-8.0  32  1.0   0.7   10  2.0   2.0   PDF 

CLN-4G8G-4007-S  4.0-8.0  40  1.0   0.7   10  2.0   2.0   PDF 

 CLN-4G8G-5007-S  4.0-8.0  50  1.5   0.7   10  2.0   2.0   PDF 

CLC-2G6G-4009-S  2.0-6.0  40  1.5   0.9   12  2.0   2.2   PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy放大器-X BAND,0512-66226676,sales@qiidao.com

CLN-11G13G-4510-S  10.7-12.7  45  1.0   1.0   10  1.8   1,8  PDF 

CLN-8G12G-2240-S   8.0-12.0  22  1.0   4.0   20  2.0   2.0   PDF 

CLN-8G12G-2910-S  8.0-12.0  29  1.0   1.0   10  2.0   2.0   PDF 

 CLN-8G12G-5509-S  8.0-12.0  55  1.8   0.9   10  2.0   2.0   PDF 

CLN-6G12G-3020-S  6.0-12.0  30  1.5   2.0   10  2.0   2.0   PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy放大器-KU BAND,0512-66226676,sales@qiidao.com

 CLN-12G18G-3715-S  12.0-18.0  37  1.5   1.5   10  2.0   2.0   PDF 

 CLN-12G18G-2022-S  12.0-18.0  20  1.5   2.2   10  2.2   2.2   PDF 

 CLN-12G18G-3022-S  12.0-18.0  30  1.5   2.2   10  2.0   2.0   PDF 

 CLN-12G18G-4022-S  12.0-18.0  40  1.5   2.2   10  2.0   2.0   PDF 

CLC-6G18G-3825-S  6.0-18.0  38  2.0   2.5   10  2.5   2.0   PDF 

CLN-6G18G-3319-S   6.0-18.0  33  2.0   1.9   10  2.5   2.5   Request 

CLN-5G18G-2624-S   5.0-18.0  26  2.5   2.4   10  2.5   2.5   Request 

苏州启道独家授权代理Connphy放大器-K BAND,0512-66226676,sales@qiidao.com

CLN -21G24G-3822-S   21.0-24.0  38  1.5   2.0   20  1.8   1.8   PDF 

CLC-20G26G-3320-S  20.0-26.0  33  1.5   2.0   10  2.0   2.0   PDF 

CLN-18G26G-2028-S  18.0-26.5  20  1.5   2.8   20  2.0   2.0   PDF 

CLN-18G26G-3028-S  18.0-26.5  30  1.5   2.8   15  2.0   2.0   PDF 

CLC-18G26G-4020-K  18.0-26.0  40  1.5   2.0   12  1.8   1.8   PDF 

CLN-18G26G-4324-S  18.0-26.0  43  1.5   2.4   19  2.0   2.5   PDF 

苏州启道独家授权代理Connphy放大器-KA BAND,0512-66226676,sales@qiidao.com

CLN-18G40G-2035-K  18.0-40.0  20  2.5   3.5   7  2.5   2.5   PDF 

CLN-18G40G-3050-K  18.0-40.0  30  2.5   5.0   10  2.5   2.5   PDF 

CLN-18G40G-3335-K  18.0-40.0  33  2.5   3.5   12  2.2   2.2   PDF 

CLC-31G32G-3035-K  31.0-32.5  30  1.3   3.5   10  2.0   2.0   PDF 

CLN-26G40G-2042-K  26.5-40.0  20  2.5   4.2   10  2.5   2.5   PDF 

CLN-26G40G-3030-K  26.5-40.0  30  2.5   3.0   8  2.5   2.5   PDF 

CLN-26G40G-3050-K  26.5-40.0  30  2.5   5.0   15  2.5   2.5   PDF 

 

CLN-26G40G-4428-K  26.5-40.0  44  1.0   2.8   13  2.0   2.0   Request 苏州启道独家授权代理Connphy毫米波放大器功分器 

美国Connphy Microwave成立于2003年,是著名的微波毫米波元器件供应商,是美国国防,NASA等军用领域的长期供应商。Connphy Microwave为客户提供最.先进的微波毫米波产品,覆盖频率DC-220GHZ, 主要产品有低噪声放大器,功率放大器,DLVA, 压控数控衰减器,压控数控移相器,固态开关,倍频器,毫米波放大器隔离器等产品。苏州启道公司系connphy microwave在中国区的独家授权代理,代理销售connphy microwave全系列微波毫米波器件,致力于深耕中国市场,启道公司已为数十家军工研究所和高校提供了Connphy的高端微波毫米波元器件。0512-66226676,sales@qiidao.com

苏州启道独家授权代理Connphy功分器 - 2 Ways,0512-66226676,sales@qiidao.com

CLN-26G40G-4428-K  26.5-40.0  44  1.0   2.8   13  2.0   2.0   Request  

Connphy毫米波放大器功分器
所属分类:中国电工电气网 / 其他配电输电设备
本页链接:http://product.11467.com/info/4873958.htm
Connphy毫米波放大器功分器的文档下载: PDF DOC TXT
关于苏州启道电子科技有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
主要经营:射频电缆组件,射频微波电缆,微波开关,耦合器,功分器
苏州启道电子科技有限公司是由留美博士与射频微波领域的专家教授共同组建,是一家自主生产射频同轴连接器及电缆组件,自营进出口代理国外射频微波电缆、微波器件及提供射频解决方案的高科技企业,致力服务于军工、航 ...
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网 版权所有 ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 互联网药品信息服务资格证:(粤)-经营性-2016-0009 / 粤公网安备 44030702000007号